Orange 5.9

The Cliffs at Gowanus, United States

Route statistics
18
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Penelope Durand
RP
Andrei Gnepp
TR
Ralph Grajo
TR
Alexandra Cohen
F
Jacob Gordon
RP
Richard Lee
TR
Bex Ballow
RP
Bex Ballow
OS
Sharon Bayantemur
OS
Kevin DeYoe
TR
Stefanie Schwartz
F
Lorenzo Veneziani
OS
Chris P Thompson
OS
Stefanie Schwartz
TR
Stefanie Schwartz
TR
Nick d
OS
Chloe Merriam
OS
Chris P Thompson
OS