Yellow 5.8

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
18
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Kentrell Loftin
OS
Alexa Goldstein
OS
Niel Chen
OS
Zed Simon
TR
David Soson
TR
tori tanner
OS
Megan Burnham
F
Alex Larson
TR
Corey Spencer
OS
Peggy Keung
RP
Jessica Bardy
OS
David Soson
TR
Allison Bullock
TR
Allison Bullock
TR
Kevin Luk
OS
Jade Wang
TR
Jade Wang
TR
Megan Burnham
TR