Qui se ressemble s' assemable 6a+

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
13
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Thomas Eder
RP
Thomas Eder
OS
David G
TR
Bernhard Endres
RP
Vanessa Litofcenko
RP
Markus Schmidt
RP
Bernhard Qdoba
OS
Vanessa Litofcenko
RP
Markus GĂșntersson
OS
Barbara Teichmeister
OS
Markus Nilwap
GO
Thomas Schober
GO
Barbara Teichmeister
RP