Crashtest Dummies 5c

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
30
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Thomas Eder
TR
Aurore T
GO
Yasi S
TR
David G
TR
David G
TR
Beate Marianne
TR
David G
TR
Sandra Rovina
RP
David G
TR
Sandra Rovina
RP
Sandra Rovina
RP
Sandra Rovina
RP
Sandra Rovina
RP
Sandra Rovina
RP
Sandra Rovina
RP
www.HDsports.at !!!
OS
Sandra Rovina
GO
Ingrid Fux
RP
Sandra Rovina
RP
Sandra Rovina
GO
Ingrid Fux
RP
Ingrid Fux
GO
David G
OS
Rob Haas
OS
Kurt Berthold
OS
Curly Curly
TR
Doris
TR
Sandra Rovina
TR
Ingrid Fux
TR
Martin Mesch
TR