quak quak 5a

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
12
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Dominik Kronberger
OS
Katharina Bellafonte
TR
Erix Nachname
OS
Sebastian Wohlkönig
TR
Heinz Wohlkönig
TR
Katharina Bellafonte
OS
Unknown Climber
F
Gregor Witzmann
F
Heinz Wohlkönig
TR
Sebastian Wohlkönig
TR
Isabella Pachatz
RP
Isabella Pachatz
OS