Plastik Regen 5a

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
24
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Julia Nied
OS
Erix Nachname
F
Roland Prinz
F
Andrea Floh
OS
Unknown Climber
F
Gregor Witzmann
F
Sandra Rovina
RP
Teresa Valach
TR
Doris
OS
Mariana Isabel West
TR
Ingrid Fux
RP
Sandra Rovina
RP
Kathi K.
OS
Thomas Eder
OS
Markus Böhm
OS
Charlie .
TR
Sandra Rovina
RP
Ingrid Fux
RP
Sandra Rovina
RP
Isabella Pachatz
OS
Sandra Rovina
OS
Ingrid Fux
RP
Rob Haas
OS
Kurt Berthold
OS