righty tighty 5b+

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
25
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Isabella Pachatz
TR
Daniel S.
TR
Sebastian Wohlkönig
TR
Sebastian Wohlkönig
TR
Sebastian Wohlkönig
TR
Robert Gro
RP
Daniel S.
TR
Isabella Pachatz
TR
Coelestin Urban
OS
Kathi K.
TR
Martin Ehrmann
OS
Daniel S.
TR
Robert Gro
RP
Daniel S.
TR
Daniel S.
TR
David G
TR
Gerhard Danetzky
TR
Robert Gro
F
Tanja Hen.
TR
Doktor K
TR
Daniel S.
TR
Daniel S.
TR
Daniel S.
TR
Daniel S.
TR
Isabella Pachatz
TR