Blau 4+

KletterBar Offenbach, Germany

Route statistics
20
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Thomas Götter
RP
Alex Katzsch
OS
Thomas Bernhard
OS
Karl Speiser
TR
Karl Speiser
F
Heike Thielke
TR
Martin Strittmatter
TR
Thomas Vogel
OS
Karl Speiser
F
Peter Poet
RP
Heike Thielke
RP
nani t
TR
Johannes Schmidt
RP
Peter Poet
OS
Heike Thielke
OS
Johannes Schmidt
OS
Dagmar Roth
OS
Dirk Hörstermann
OS
A. P.
OS
Tobias Rapp
F