Grey 4b

Klätterdomen, Sweden

Route statistics
29
zlags
No ratings
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Elisabeta Bitai
OS
Elisabeta Bitai
OS
Hanne Ingvarsson
TR
Hanne Ingvarsson
TR
Hanne Ingvarsson
TR
Michael Bright
OS
Michael Bright
TR
Hanna Bright
OS
Hanna Bright
RP
Mo go
TR
Amanda Wiberg
TR
Rebecka Singerer
RP
Hanne Ingvarsson
TR
Rebecka Singerer
RP
Frida Johansson
TR
Ted Gustafsson
TR
Mo go
TR
Andreas Andersson
TR
Stefan Thomson
OS
Sebastian Andersson
OS
Mo go
TR
Knut Nordin
TR
Hanne Ingvarsson
TR
Rebecka Singerer
RP
Magnus Singerer
OS
Rebecka Singerer
OS
Rebecka Singerer
RP
Rebecka Singerer
RP
Jakob Kristensson
OS