Blue 5c

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
71
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Tiago Pedrosa
TR
Mikko Nieminen
TR
Päivi M
TR
Tiago Pedrosa
TR
Kaisa U
TR
Lorenzo Z
RP
Gio vanni
RP
Elina Harju
OS
Richard Lybeck
OS
Lorenzo Z
OS
Mikko Nieminen
TR
Anna Bakhareva
TR
Tuike S
OS
Mikko Nieminen
TR
Jyrki Luoma
TR
Keijo Rantasalmi
RP
Anna Bakhareva
TR
Anna Bakhareva
TR
Janne Savikko
RP
Janne Savikko
F
Tiago Pedrosa
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Parttimaa
TR
Mikko Nieminen
TR
lumi salmi
OS
Mikko Laine
RP
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Parttimaa
TR
Tia Heimbürger
RP
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Nora Isomäki
TR
M M
TR
Tommy Mattila
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Nora Isomäki
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Janne Loisa
TR
Z .
F
Hanne Malkki
RP
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Parttimaa
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Laura Torkkeli
F
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Antti Holappa
TR
Keijo Rantasalmi
RP
Päivi M
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Keijo Rantasalmi
OS
Jedy Kong
OS
Tia Heimbürger
OS
lumi salmi
OS
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR