Black 6a

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
47
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Aki Sysmäläinen
F
Mikko Parttimaa
OS
Mikko Nieminen
RP
Emilia Taskinen
RP
Unknown Climber
OS
Tiago Pedrosa
GO
A S
OS
Sanna Weurlander
OS
Carda Helenius
RP
Tia Heimbürger
RP
Gio vanni
RP
David Sebastian Casadio
OS
seppo tusa
F
Tia Heimbürger
RP
Olesia D
RP
Olli K
GO
Katariina Martikainen
OS
Lara Occelli--Ramachandran
OS
Nora Isomäki
TR
Antti Holappa
TR
Jyrki Luoma
TR
Jesse Holm
OS
Sakari I
RP
Olesia D
RP
Carda Helenius
OS
Tia Heimbürger
RP
Aki Huttunen
TR
Matias Paloranta
F
Olesia D
RP
lumi salmi
OS
Nora Isomäki
TR
Tia Heimbürger
RP
Olesia D
F
Sakari I
OS
Sami Laakkonen
TR
JJylhae Jylhae
OS
Nora Isomäki
RP
Nora Isomäki
TR
Tuike S
OS
Keijo Rantasalmi
RP
Aleksi Kotiachev
OS
Jussi K
OS
Jedy Kong
OS
Tia Heimbürger
OS
Tia Heimbürger
RP
M M
OS
Ari Huhtanen
OS