Yellow 6b

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
29
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
P M
RP
Henkka Nyman
RP
P M
RP
Juuso K
OS
Mikko Nieminen
OS
jesper räsänen
RP
Leena Nyman
RP
Ari Huhtanen
OS
Aki Romppanen
RP
Heikki Kangas
OS
Ville R
RP
Noora Alhainen
RP
Aki Romppanen
RP
Tia Heimbürger
OS
Jonas Broo
OS
Elina M
OS
leila sikawa
RP
leila sikawa
OS
Jussi K
OS
Cathrine Henriksson
GO
Jedy Kong
OS
Ukko Sarekoski
OS
Ari Huhtanen
OS
Carda Helenius
OS
Julia E.
OS
Ville R
OS
Sanna Weurlander
OS
Henri Kellock
F
Aki Romppanen
OS