Orange 6a

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
92
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Heikki Laakso
RP
Ville V
TR
Olesia D
RP
Nicola Piccinini
OS
Olesia D
RP
Aki Virtanen
OS
Olesia D
RP
Henna Paakki
F
Xiao Bai
GO
Olesia D
RP
Carda Helenius
RP
Liisi Nikkanen
TR
Olesia D
RP
Marianne H
OS
Olesia D
RP
Olesia D
RP
R P
OS
Aki Romppanen
RP
Olesia D
RP
Janne Kuhno
RP
Elsa A
OS
Olesia D
RP
User Anonymized
TR
A S
RP
Antti Holappa
TR
Päivi Mitrunen
RP
Anna P
OS
Atte R
OS
Olesia D
RP
Gosia Gwiazda
TR
Lasse Vesala
TR
Ilkka Lindblom
F
Carda Helenius
OS
A S
RP
Gosia Gwiazda
TR
JJylhae Jylhae
OS
Gosia Gwiazda
TR
Olesia D
RP
Toni K
RP
A Z
OS
Gosia Gwiazda
TR
Olesia D
RP
Laura Sellgren
TR
Laura Sellgren
TR
Joanna M
TR
Olesia D
RP
Toni K
RP
Liisi Nikkanen
TR
Olesia D
RP
Jari Kivi
TR
Timo Nikkanen
OS
Laura Sellgren
TR
Jari Kivi
TR
Lauri Lundahl
TR
Lauri Lundahl
F
Gosia Gwiazda
TR
Maiju Kolehmainen
OS
Teemu Manninen
OS
Olli Arkko
F
Mari Ann
RP
A S
RP
Gosia Gwiazda
TR
Anna P
TR
Toast Punk
F
Antti Nuopponen
RP
Laura P
F
Niko Hämäläinen
F
Toni K
RP
Olesia D
F
Anna P
TR
Hermy Huu
TR
Aki Romppanen
RP
A S
F
Sanna Weurlander
OS
Antti Alajuuma
F
Lorenzo Z
OS
Sami Merovuo
OS
Richard Maple
TR
Jari Kivi
TR
Antti Koivula
F
Kristiina Kaila
RP
Sari Somerkallio
OS
Anou Paké
OS
Aki Romppanen
OS
Hui-Ju Niinimäki
F
Anna Varvarkina
OS
m r
TR
Mari Ann
OS
Toni K
OS
Reetta Lenkkeri
TR
Antti Nuopponen
OS
Päivi Mitrunen
OS