Blue 6b+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
15
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Al Du
TR
Christine Kan
OS
Caroline Kirrane
RP
Caroline Kirrane
RP
Ian Lawler
GO
Ian Lawler
GO
Ian Lawler
GO
Gerard O'Sullivan
OS
Caroline Kirrane
OS
Stephen King
OS
Ivan Garbino
OS
Niall Murphy
OS
Stephen Frawley
OS
niallery
OS
Seán Barrett
OS