Purple 7a

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
24
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
niallery
OS
Rob Brown
OS
Caroline Harney Ayton
OS
Luke Moore
RP
Anna David
GO
Stephen Frawley
OS
Damien O' Sullivan
F
Damien O' Sullivan
F
Lucy Mitchell
OS
Eddie Cooper
OS
Dave Ayton
OS
Damien O' Sullivan
F
iva zi
TR
Damien O' Sullivan
F
Damien O' Sullivan
F
Damien O' Sullivan
GO
Damien O' Sullivan
GO
Evgenia Velkova
RP
Sarp Akcay
OS
Seán Barrett
OS
B D
RP
Damien O' Sullivan
OS
Stephen King
OS
D G
OS