White 6c+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
8
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
niallery
OS
Stephen King
OS
Eddie Cooper
OS
Damien O' Sullivan
OS
Dave Ayton
OS
Damien G
F
Damien G
OS
Caroline Harney Ayton
OS