RECENTLY ZLAGGED IN

Klätterverket Gasverket

Axel Cooper-Williams

CLIMBER STATISTICS

398
zlags
2 060
meters climbed
183 468
total points
7a+
best lead grade
7b
best boulder grade

Filter:




Zlagfeed

Route / boulder Style
Red Grön tejp
Klätterverket Gasverket
F
Yellow Grön tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Grey Grön tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Grön tejp
Klätterverket Gasverket
F
Brown Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Grön tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Simppppl Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Green goblin #259 Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
White Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black left Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Grön tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue (left) Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Yellow Grön tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black panther Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Man ger o man tlar…tlaaar….get it? Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink fröjd Grön tejp
Klätterverket Gasverket
F
Green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Tåmåmåm Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Greenig Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Stäng dörren Vit tejp
Klätterverket Sickla
F
The Foundation Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
3 Card Molly Röd tejp
Klätterverket Sickla
RP
Recycled assassins Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Paparazzi Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Hodor Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Red Blå tejp
Klätterverket Sickla
F
Black Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue spray 4a
Klätterverket Gasverket
F
Ray of sunshine 5b
Klätterverket Gasverket
F
Niko Lajnen 4c
Klätterverket Gasverket
F
327 4b
Klätterverket Gasverket
F
Röd tango 5b
Klätterverket Gasverket
F
Happy Birthday 5a
Klätterverket Gasverket
F
Simbana 4c
Klätterverket Gasverket
F
K-town 6b
Klätterverket Gasverket
F
Purple patchwork 6a+
Klätterverket Gasverket
F
Yellow submarine 6a
Klätterverket Gasverket
F
Black Mambo 6a+
Klätterverket Gasverket
F
Gledesdreperen 6c+
Klätterverket Gasverket
F
Pochahonta's Loveline 6a+
Klätterverket Gasverket
F
Dirty pink 6b
Klätterverket Gasverket
F
Ej kant! 6c
Klätterverket Gasverket
RP
Mr Brown Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Razor Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Green Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
35 Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Tävlingssimulering Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Black Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Blue Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Pink Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Pink Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black (höger) Grön tejp
Klätterverket Sickla
F
Green (Vänster) Grön tejp
Klätterverket Sickla
F
Slopes Blå tejp
Klätterverket Sickla
F
Blue Blå tejp
Klätterverket Sickla
F
Black (Höger) Blå tejp
Klätterverket Sickla
F
Orange (vänster) Blå tejp
Klätterverket Sickla
F
Bright Green Grön tejp
Klätterverket Sickla
F
Blue Blå tejp
Klätterverket Sickla
F
Blue white Blå tejp
Klätterverket Sickla
RP
Blue Blå tejp
Klätterverket Sickla
F
Kids corner (Räven) Grön tejp
Klätterverket Sickla
F
Black (vänster) Blå tejp
Klätterverket Sickla
F
Robin hood (Räven) Grön tejp
Klätterverket Sickla
F
Upside Funk it is. Blå tejp
Klätterverket Sickla
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Red Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Panther Röd tejp
Klätterverket Sickla
RP
Purple Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Green Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Red Röd tejp
Klätterverket Sickla
RP
Orange Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Red Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
The Black Pearl 6a+
Klätterverket Gasverket
F
Bowser 7a
Klätterverket Gasverket
RP
Black Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Boomer Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Slippery gritstone Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Jumping Jack Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Thunder (vänster) Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Orange Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright Green Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Bright Green Röd tejp
Klätterverket Sickla
RP
Kanoners Blå tejp
Klätterverket Sickla
F
Blue Blå tejp
Klätterverket Sickla
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Sickla
RP
Black Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Mellanlandet (Röd/Svart) Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Horn i sidan Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Aretmetik Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Grit Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Chill Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Purple Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Red Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Red Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Kletterhallen service Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Tumle Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Pink traverse Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Skogens guld Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Pink Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Bright Green Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Black Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Sickla
RP
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Long John Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Langenburl Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Sickla Bouldering Project Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Lightbulb Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Neon (top-out) Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Pink Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Grön tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Lime green Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Masken Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Libero Wet Wipes Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Skunk X Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Chili Con Fusion Vit tejp
Klätterverket Sickla
F
Auf geht's! 6b
Klätterverket Sickla
OS
Bright yellow Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Bright yellow Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Lime green Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Womens 3 Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Bright yellow Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Red Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Bright yellow Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Bright yellow Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Badkrukan. Röd tejp
Klätterverket Sickla
RP
Fear of the smear Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Welcome to klätterverket sickla Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Artificiell Intolerans Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Hat är ett starkt ord Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Rymliga fickor Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Arete (vänster) Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Grön tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Glassdeal Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Bosmatisk Formel (Veckans Vertikala) Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Sandsnake Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Drunken boxing Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Hoppsam Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Mot Hemfjällstangen. Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Fire Sale Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Gritstone Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
En fråga om balans Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
hop hopp Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Sam von Anka Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Jump like van halen Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Footwork/clockwork Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Bright yellow Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Pink Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Thin orange line Vit tejp
Klätterverket Sickla
RP
Orange Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Snart semester Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
PKv 6c+
Klätterverket Sickla
F
Kvadrat i spagat 7a
Klätterverket Sickla
F
Plusgrader 6a
Klätterverket Sickla
F
Gasen i botten. 5a
Klätterverket Sickla
F
Tekniskt sett överklass 5c
Klätterverket Sickla
F
Vårvinter 6b+
Klätterverket Sickla
F
Orange Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Pink Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Blue Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Red Blå tejp
Klätterverket Sickla
F
Orange Blå tejp
Klätterverket Sickla
F
Green Blå tejp
Klätterverket Sickla
F
Zig Zag Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Grande Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Black Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Green Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Räkmacka Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Green goblins Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
VENGA TITAN! Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Inga kryphål Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Doktor pinch Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
White Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Venga titan! Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
La pluie Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purr purr Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orangina Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pinarello Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blå..st Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Snorkråkan Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Sunshine reggae Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Rainy days Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Friskeeeey Vit tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Surf n Turf Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Korset (lila högra) Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Don't let the sun go down on me Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Cobra Kai Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Lobelia direct Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Varsellväst Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Crimpen är på. Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
PINK(A) Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Hammertime Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Purpeller Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Attack of the crimps Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Easy Company Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Do not disturbed Vit tejp
Klätterverket Sickla
RP
Big Bad Red Line 6b+
Klätterverket Sickla
OS
Climbs Like 2020 6b
Klätterverket Sickla
F
Pink Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Veckans vertikala Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Katthyllan (Veckans T.V.O.C) Svart tejp
Klätterverket Sickla
GO
Green Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Red 6c
Klätterverket Sickla
OS
Purple 7a
Klätterverket Sickla
OS
lilavit 7a +
Klätterverket Sickla
OS
Brown 6b+
Klätterverket Sickla
OS
Red Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Boxes Vit tejp
Klätterverket Sickla
RP
Pink Blå tejp
Klätterverket Sickla
OS
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Green Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Red and white Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Green Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Orange Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Red Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Sickla
RP
Purple Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
King line Röd tejp
Klätterverket Sickla
OS
Gul Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Grön - Vit Grön tejp
Klätterverket Sickla
OS
Rosa Vänster Röd tejp
Klätterverket Sickla
RP
Orange Röd tejp
Klätterverket Sickla
OS
Blå - Vit Grön tejp
Klätterverket Sickla
OS
Bright yellow Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Blue Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Green Röd tejp
Klätterverket Sickla
OS
Red Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Blue Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Rödvit Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Black Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Blue Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Red Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Bright yellow Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Green Röd tejp
Klätterverket Sickla
OS
Pink Röd tejp
Klätterverket Sickla
RP
Green Röd tejp
Klätterverket Sickla
F
Grön - Vit Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Green Svart tejp
Klätterverket Sickla
F
Bright yellow Svart tejp
Klätterverket Sickla
RP
Red Svart tejp
Klätterverket Sickla
F