RECENTLY ZLAGGED IN

Klätterverket Gasverket

Bjørn Jakobsen

CLIMBER STATISTICS

278
zlags
1 384
meters climbed
99 369
total points
6c+
best lead grade
6b+
best boulder grade

Filter:
Zlagfeed

Route / boulder Style
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Lime green Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
White 6B
Klättercentret Telefonplan
F
Yellow 6B
Klättercentret Telefonplan
RP
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Pink Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Bright yellow Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Pink Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Glassdeal Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Big top tent 6b
Klätterverket Gasverket
TR
Stenhård och kul 6c+
Klätterverket Gasverket
TR
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Bright yellow Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Pink (right) Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Lime green Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Bright yellow 6a+
Klätterverket Gasverket
TR
Purple 6b+
Klätterverket Gasverket
TR
Orange 6b+
Klätterverket Gasverket
TR
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange 6b+
Klätterverket Gasverket
TR
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black 6b
Klätterverket Gasverket
TR
Red 5b
Klätterverket Gasverket
TR
Stone Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Grey Stoneholds Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Rosa himmel (Matilda guest setter) Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red 6a+
Klätterverket Gasverket
TR
Purple 5c
Klätterverket Gasverket
TR
Bright yellow 6a
Klätterverket Gasverket
TR
Black 5c
Klätterverket Gasverket
TR
Lime green Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Spansk "Cigg" 6a
Klätterverket Gasverket
F
Pink Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Grey Stoneholds Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue 6b
Klätterverket Gasverket
TR
Purple 5b
Klätterverket Gasverket
TR
Blue 6a
Klätterverket Gasverket
TR
Purple 5c
Klätterverket Gasverket
TR
Pink 5b
Klätterverket Gasverket
TR
Blue 6b
Klätterverket Gasverket
TR
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Lime green Grön tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Red Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Sten grep Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red 6a
Klätterverket Gasverket
TR
Layback Layover 5c
Klätterverket Gasverket
TR
Sweep the Chimney 6a+
Klätterverket Gasverket
TR
Purple 5c
Klätterverket Gasverket
TR
Purple 6a
Klätterverket Gasverket
TR
Purple 5c
Klätterverket Gasverket
TR
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Red Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Sten Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Svart tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Bright yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Bright yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
stengrepp Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
stengrepp Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Pink Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Blue Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Orange Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Bright yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Red Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Blue Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Orange Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Black Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Red Röd tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Lime green Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Röd tejp
Klätterverket Gasverket
GO
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Bright yellow Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Pink Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Purple Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Lime green Blå tejp
Klätterverket Gasverket
F
Pink Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP
Lime green Blå tejp
Klätterverket Gasverket
RP